To takie proste!
Przedszkole Publiczne Nr 77
Strona głowna  /  O PRZEDSZKOLU
O PRZEDSZKOLU
 
 
O naszym przedszkolu...
 
Przedszkole Publiczne Nr 77 istnieje od 1951 r. Usytuowane jest w dzielnicy Żelechowa  i związane z jej historią od blisko 60 lat. Jest to mała placówka mieszcząca się w piętrowym budynku przy ul. Hożej, do której uczęszcza 90 dzieci.
Od kilku lat przedszkole posiada filię przy ul. Stołczyńskiej. W placówce macierzystej działają trzy oddziały, w filii zaś jeden.
Nazwę „Wesołe Siódemki” przedszkole przyjęło w 50 rocznicę swojego istnienia.
            Budynek otacza duży ogród, który jest nie tylko terenem zabaw dla dzieci, ale również miejscem obserwacji przyrodniczych i wspólnych, rodzinnych lub środowiskowych imprez.
Przedszkole nasze zapewnia wszystkim dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju w atmosferze akceptacji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzieci zdobywają tu nie tylko wiedzę, ale odkrywają i rozwijają swoje zainteresowania oraz talenty, uczą się samodzielności w działaniu i myśleniu, nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, a także zdobywają doświadczenia pomagające w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie w różnych trudnych sytuacjach.
Nasi absolwenci miło wspominają pobyt w przedszkolu i często nas odwiedzają. 
 
 
PLANY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
ROK SZKOLNY 2016/2017
 
GRUPA I KRASNALE
 


Lp.


Formy współpracy


Termin realizacji


Sposoby realizacji


1.

 


Spotkanie o charakterze integracyjnym (zebranie organizacyjne).

Zorganizowanie zebrania ogólnego oraz zebrań grupowych.
 

 

6.09.2016r.
 
 

- wzajemne poznanie
- zapoznanie z dokumentami przedszkola: ze Statutem, Koncepcją Pracy Przedszkola, programami pracy wychowawczo -dydaktycznej,
- poznanie organizacji pracy
- poznanie ramowego rozkładu zajęć
- poznanie oferty zajęć dodatkowych
- omówienie zasad bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
- wypełnienie przez rodziców kart - określenie zasad i form współpracy
 - wypełnienie przygotowanych przez wychowawczynie kart informacyjnych o dziecku
- przyjmowanie zgłoszeń rodziców nt. indywidualnych preferencji , bądź problemów żywieniowych dziecka
- poznanie „służbowej drogi” rozwiązywania problemów ( konsultacje rodziców z wychowawcą, ewentualnie z dyrektorem) - zapoznanie z harmonogramem uroczystości przedszkolnych

- zapoznanie z regulaminem wyborów do Rady Rodziców

2.

Pedagogizacja rodziców

- cały rok

- propagowanie kampanii społecznej: ”Cała Polska czyta dzieciom”, „Zawody rodziców”
- zapoznanie z kompetencjami Rady Rodziców
- przekazywanie artykułów związanych z problematyką wychowawczą
- przekazywanie informacji np. problemów , na jakie mogą napotykać dzieci
- organizowanie warsztatów ze specjalistami           (logopeda)
 


3.

 

Zaangażowanie rodziców do przygotowywania uroczystości

Święto pieczonego ziemniaka

Pasowanie na Przedszkolaka

Spotkanie Jasełkowe

Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

wrzesień

listopad

grudzień

styczeń


-pomoc rodziców w organizacji wspólnej zabawy, stroje, poczęstunek


4.


„Cała Polska czyta dzieciom” – udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej.


- cały rok


-zachęcanie rodziców do czytania dzieciom w domu
-czytanie przyniesionych ze sobą książek w przedszkolu , odwiedzanie grupy


5.


 


Spotkanie z rodzicami – podsumowanie wyników obserwacji i diagnozy wstępnej 4,5 latki. 


 


 

listopad
 

-podsumowanie wyników obserwacji wstępnej oraz diagnozy pedagogicznej
-przedstawienie kierunków pracy kompensacyjnej

 i stymulacyjnej
-omówienie problematyki zachowań dzieci
-omówienie szczegółów dotyczących spotkania z Mikołajem
-wybór sposobu obdarowywania dzieci
-omówienie form wspomagania dzieci w procesie nabywania sprawności i umiejętności

6.

Spotkanie z Mikołajem
Spotkanie Jasełkowe w grupie  z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

grudzień

 

-pomoc w organizacji uroczystości
-przygotowywanie prezentów dla dzieci
-wykonywanie pamiątkowych zdjęć

-czynny udział w przygotowaniu wystroju sali oraz stołu świątecznego

7.

Zaangażowanie rodziców do przygotowywania uroczystości

-Bal Karnawałowy

wg kalendarza imprez

-pomoc rodziców w organizacji wspólnej zabawy, stroje, poczęstunek

8.

Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez zaproszenie Babć i Dziadków na uroczystość z okazji ich święta.

styczeń

-pomoc rodziców w przygotowaniu poczęstunku

 

9.

Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w I półroczu . 

 

styczeń/luty

- omówienie pracy kompensacyjnej i stymulacyjnej
- przekazanie informacji dotyczącej grupy
- omówienie form współpracy przedszkola z instytucjami ( Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna , logopeda)
-omówienie przez wychowawczynie kształtowania się procesu usamodzielniania dzieci
-rozmowy indywidualne
-propozycje indywidualne kierowane do rodziców np. możliwości skorzystania z konsultacji w poradni pedagogiczno –psychologicznej

 


Lp.


Formy współpracy


Termin realizacji


Sposoby realizacji


1.


Konkursy


Zgodnie z planem rocznym


-pomoc rodziców w przygotowywaniu prac konkursowych , pozyskiwaniu materiałów naturalnych


2.


 Kontakty indywidualne                             z rodzicami


Według potrzeb


- omawianie problemów wychowawczo - dydaktycznych

3.

Spotkanie z rodzicami – podsumowanie wyników obserwacji i diagnozy końcowej 4,5 latki.

 

 

maj /czerwiec

 

 

-podsumowanie wyników obserwacji
-omówienie problematyki zachowań dzieci


4.


„Święto Rodziny”


maj


-uczestnictwo rodziców w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty
-oglądanie występów dzieci
-udział w konkursach , zabawach z dziećmi
-oglądanie wystawy prac dziecięcych

5.

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka

czerwiec

- organizacja festynu we współpracy z przedszkolem


6.


Zajęcie otwarte


maj


-udział rodziców w zajęciu otwartym obrazującym możliwości dzieci oraz ich osiągnięcia


7.


Spotkanie z rodzicami. Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w II półroczu.
Osiągnięcia dzieci.


maj/czerwiec


-podsumowanie całorocznej pracy w grupie
-osiągnięcia dzieci , ich możliwości oraz problemy , na które napotykają – forma opisowa oraz ustna , zaprezentowana przez wychowawczynie
-podziękowanie rodzicom za współpracę
-rozmowy indywidualne

 

GRUPA II SKRZATY

TERMIN

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

7.09.2016

ZEBRANIE INFORMACYJNO ORGANIZACYJNE

- omówienie spraw dotyczących pracy przedszkola;

- wybranie trójki klasowej;

- wypełnienie przez rodziców dokumentacji – deklaracje, oświadczenia;

- omówienie harmonogramu i zasad dalszej współpracy.

9.09.2016

DZIEŃ URODY

- włącznie chętnych rodziców w pomoc podczas wspólnej zabawy (malowanie dzieciom twarzy, malowanie paznokci, zorganizowanie kostiumów do przebierania dzieci).

16.09.2016

SPOTKANIE Z PRACOWNIKIEM „ŻABKI”

- poznawanie zawodu pracownicy sklepu;

- zabawy tematyczne  „ w sklepie”, „na zakupach”.

20.09.2016

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

- włączenie rodziców w pomoc przy organizacji święta poprzez przygotowanie przekąsek dla dzieci (gofry, ciasta, napoje, rogaliki itp.)

28.09.2016

Godz. 15.45

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

- włączenie rodziców w pomoc podczas organizacji imprezy (rozpalanie grilla, organizowanie konkurencji sportowych dla dzieci) 

- udział w konkursach i zabawach skierowanych do dzieci i ich rodziców.

PAŹDZUIERNIK/

LISTOPAD

Godz.15.30

ZEBRANIE Z RODZICAMI

- podsumowanie wyników  obserwacji i diagnozy wstępnej;

- przedstawienie rodzicom wniosków  i propozycji do dalszej pracy;

- omówienie spraw bieżących.

14.12.2016

SPOTKANIE PRZY CHOINCE

- przygotowanie poczęstunku dla dzieci;

- wspólne warsztaty plastyczne, śpiewanie kolęd.

23.01.2017

Godz.10.00

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

- pomoc przy organizacji dekoracji i strojów na uroczystość;

- przygotowanie poczęstunku dla gości i dzieci.

KWIECIEŃ

ZAJĘCIA OTWARTE DLA RODZCÓW

- ukazanie możliwości i umiejętności dziecka w poszczególnych zabawach ruchowych, plastycznych i dydaktycznych.

24.05.2017

Godz.15.30

DZIEŃ RODZINY

- oglądanie występów dzieci z okazji Dnia Mamy i Taty;

- udział w zabawach;

- wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców.

CAŁY ROK SZKOLNY

2016/ 2017

CAŁOROCZNE FORMY WSPOLRACY Z RODZICAMI

- Rozmowy indywidualne z rodzicami ( z inicjatywy nauczyciela i rodzica),  przekazywanie na bieżąco informacji dotyczących rozwoju dziecka;

- prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców (umieszczanie aktualnych informacji grupowych, ogłoszeń, zamierzeń dydaktyczno- wychowawczych, konkursów itp.)

- zachęcanie rodziców do udziału w zbiorkach, konkursach, akcjach charytatywnych i przedsięwzięciach;

- włączenie rodziców w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”- zachęcanie chętnych rodziców do organizowania spotkań czytelniczych z dziećmi;

- dostarczanie przez rodziców materiałów papierniczych, zabawek itp.

 

GRUPA III ELFY

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

TERMIN

UWAGI

 

1. Organizacja

spotkań z

rodzicami

 

1. Spotkanie organizacyjne,

zapoznanie rodziców z

dokumentacją obowiązującą w

przedszkolu, oraz programami

realizowanymi w bieżącym

roku szkolnym, książkami dla dzieci.

-wybór przedstawicieli do Rady

Rodziców

- uzyskanie deklaracji rodziców

na:

- fotografowanie dzieci i publikacja zdjęć na stronie placówki i w czasopiśmie „Bliżej Przedszkola”

- badania specjalistyczne (czystość głowy, wezwanie pogotowia w nagłych przypadkach)

- uczestnictwo w zajęciach

dodatkowych

-deklaracja wpłaty na Radę Rodziców

-upoważnienia do odbioru dzieci

-deklaracja woli rodziców na udział dziecka w zajęciach religii.

Omówienie spraw różnych.

2. Spotkanie z rodzicami – omówienie wniosków z obserwacji wstępnej.

3.Podsumowanie realizacji pracy dydaktyczno – wychowawczej w I półroczu.

4. Informacja o osiągnięciu gotowości szkolnej (dzieci 6 letnie)

5. Spotkanie informacyjno – organizacyjne w związku z zakończeniem roku szkolnego.

IX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/XI

 

 

I/II

 

 

Do 30 kwietnia

 

V

 

 

2.Pedagogizacja

rodziców

 

- udostępnianie rodzicom tekstów

 wierszy i piosenek, których uczą się dzieci; zapoznanie z zagadnieniami realizowanymi w grupie, osiągane cele przez dzieci

- ekspozycja prac

plastycznych i wszelkich

wytworów dziecięcej

twórczości

-informowanie rodziców o

postępach dziecka w nauce i

zachowaniu

- czytanie dzieciom wierszy polskich pisarzy przez rodziców, członków rodziny w ramach akcji

„Cała Polska czyta dzieciom”

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

W miarę możliwości

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Współpraca z

rodzicami w celu

podnoszenia

poziomu

nauczania

- prowadzenie zajęć otwartych,

obserwacja dzieci na tle

grupy

- konsultacje z nauczycielem,

rozmowy indywidualne

 

Zgodnie z planem

 

 

W ramach potrzeb

 

 

 

4. Współudział

rodziców w

pracach na rzecz

przedszkola

- pomoc w przygotowaniu

rekwizytów do

uroczystości, teatrzyków

- pomoc w wykonaniu

strojów,

-sponsoring

- pomoc podczas wyjść, wycieczek

- organizacja wycieczki całodniowej dla grupy

-zakup paczek na Mikołaja

-zakup drobnych upominków z okazji Dnia dziecka i na Zakończenie roku szkolnego

 

Wg kalendarza imprez

 

 

5. Udział członków

rodziny w

uroczystościach

przedszkolnych i

grupowych

- zapoznanie rodziców z

harmonogramem

uroczystości przedszkolnych tzn.

„Święto Ziemniaka”- spotkanie integracyjne

Spotkanie przy choince – Jasełka + warsztaty plastyczne

Bal Karnawałowy

Dzień Babci i Dziadka + „Konkurs cukierniczy na najlepsze ciasto, ciasteczka”

Dzień Mamy i Taty– wspólne zabawy integracyjne

Wycieczka całodniowa

Zakończenie roku szkolnego

-pomoc w organizacji

uroczystości przedszkolnych

i grupowych (głównie organizowanie słodkich podwieczorków dla dzieci i ich gości)

-cykliczne spotkania dzieci z rodzicami pod hasłem „Mój zawód”  - przedstawianie ciekawych zawodów przez rodziców

 

 

IX

IX

XII

 

I

I

 

V

 

VI

VI

 

 

 

 

 

raz w miesiącu

 

 

6. Konkursy

 

 

- pomoc rodziców w przygotowaniu prac konkursowych, pozyskiwaniu materiałów do prac

 

 

zgodnie z planem

 

 

 

 

7. Wyjazdy, wycieczki

 

 

 

- pomoc przy organizacji oraz udział w wyjazdach na wycieczki

- opieka nad dziećmi

 

według planu

 

 

GRUPA IV CHOCHLIKI

Formy współpracy

Problematyka

Osoba odpowiedzialna

Termin

Zebrania grupowe

1.Spotkanie organizacyjno – informacyjne

2. Zapoznanie z wynikami obserwacji wstępnej (połączone z pedagogizacją i warsztatami)

3.Spotkanie z psychologiem

 

Szczegóły zawarte zostaną w scenariuszach spotkań z rodzicami.

 

Katarzyna Malinowska

 

 

07.09.2016

 

17.11.2016

 

 

do ustalenia  

Konsultacje indywidualne

1.Sprawy bieżące wynikające z codziennej pracy z dziećmi

2.Wspólne poszukiwanie rozwiązań pojawiających się problemów i trudności wychowawczych

3.Pomoc dzieciom wolniej rozwijającym się, o nieharmonijnym rozwoju

4.Rozwijanie przejawianych przez dzieci zainteresowań i zdolności

5. Przedstawienie wyników obserwacji końcowej

 

Katarzyna Malinowska

 

 

Cały rok

Wtorek 15.30

 

W miarę potrzeb

terminy ustalane będą indywidualnie zgodnie z potrzebami rodziców

Czerwiec 2016

(indywidualnie)

Zajęcia otwarte dla rodziców

 

1. Kinezjologia edukacyjna P. Dennisona (zabawy ruchowe dzieci z rodzicami)

2. Dziecięca matematyka lub Zabawy plastyczne dla małych i dużych („Edukacja przez ruch” D. Dziamskiej)

(zgodnie z wyborem rodziców) lub W świecie głosek i liter

 

Katarzyna Malinowska

 

 

17.11.2016

 

 

23.03.2017

 

Imprezy i uroczystości grupowe i przedszkolne

Święto Pieczonego Ziemniaka

Festyn Środowiskowy

Spotkanie z Mikołajem

Spotkanie wigilijne

Dzień Babci i Dziadka

Bal karnawałowy

Powitanie wiosny

Dzień Rodzinki

Inne imprezy wynikające z planu pracy przedszkola

 

Katarzyna Malinowska

 

 

29..09.2016

01.10.2016

06.12.2016

15.12.2016

24.01.2017

Styczeń/luty

21.03.2017

25.05.2017

Zgodnie z planem

Pedagogizacja rodziców

1.Kącik dla rodziców – gazetka na temat rozwoju i wychowania dziecka w wieku przedszkolnym

2.Udostępnianie literatury pedagogicznej

3.Doradztwo w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci – w ramach konsultacji indywidualnych

4.Umożliwienie kontaktów ze specjalistami z PPP

5.Pedagogizacja w ramach spotkań grupowych :

- Rola ruchu w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym (warsztaty ruchowe dla dzieci i rodziców)

- Spotkanie z psychologiem

 

Katarzyna Malinowska

 

 

Cały rok

 

 

'

17.11.2016 

Do ustalenia

Gazetka informacyjno - edukacyjna dla rodziców

1.Poznanie zamierzeń wychowawczo – dydaktycznych

2.Wiadomości i ciekawostki z życia grupy

3.Informacje o mających odbyć się spotkaniach, koncertach, przedstawieniach teatralnych, uroczystościach i imprezach grupowych i przedszkolnych oraz wycieczkach

 

Katarzyna Malinowska

 

 

Cały rok

Wystawy prac plastycznych dzieci

1.Umożliwienie rodzicom śledzenia rozwoju sprawności manualnych dzieci

2.Zapoznanie z różnorodnymi technikami plastycznymi

 

Katarzyna Malinowska

 

 

Cały rok

Udział w konkursach i innych przedsięwzięciach dla dzieci i rodziców

 

1.Zachęcenie rodziców do podejmowania wspólnych działań z dzieckiem na terenie przedszkola

2.Udział w konkursach plastycznych miejskich i ogólnopolskich

 

3.Przygotowanie przedstawienia z okazji Dnia Dziecka „Rodzice – dzieciom” – do ustalenia

 

Katarzyna Malinowska

 

 

Cały rok zgodnie z  planem pracy i regulaminami konkursów

 

 

Czerwiec 2017

(do ustalenia

z rodzicami)

 

FILIA - GRUPA FIGIELKI

FORMA WSPÓŁPRACY

SPOSÓB REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN

Zebrania grupowe

1. Zapoznanie rodziców ze statutem i regulaminem naszego przedszkola
2. Omówienie organizacji pracy w palcówce na bieżący rok szkolny
 Zapoznanie rodziców z rozkładem dnia.

3. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców placówki - trójki oddziałowej
4. Złożenie przez rodziców upoważnień  odbierania dzieci z przedszkola

5. Prawa i obowiązki rodziców

 

Dyrektor

nauczyciele

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

Święto  pieczonego ziemniaka w ogrodzie przedszkolnym: - konkursy dla dzieci i rodziców

- wspólna zabawa przy muzyce

nauczyciele

Wrzesień

Pedagogizacja rodziców

1.Udostępnianie rodzicom tekstów aktualnie uczonych wierszy i piosenek.

2.Ekspozycja prac plastycznych i wszelkich wytworów dziecięcej twórczości.

3.Informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu.

4.Spotkania dyskusyjno - szkoleniowe w celu ujednolicenia wychowania dziecka w domu i przedszkolu.

5.Informowanie rodziców o możliwości korzystania z usług PPP.

6.Kierowanie dzieci do PPP za zgodą rodziców.

7. Ważne zagadnienia wynikające z potrzeb rodziców i nauczycieli.

 

 

 

nauczyciele

Na bieżąco

Według potrzeb

 

 

Na bieżąco

 

Według potrzeb

 

Zajęcia otwarte i warsztatowe z udziałem rodziców

1.Umożliwienie rodzicom obserwacji własnego dziecka na tle grupy podczas zajęć otwartych i uroczystości grupowych  

2. Udział rodziców w głośnym czytaniu – prezentowaniu wspólnie z dziećmi utworów literackich.
3. Wspólne wykonanie prac z rodzicami - radość, zadowolenie, ocena wspólnych wytworów
4.Dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z przebiegu zajęć

Nauczycielki

 

 

Nauczycielki

 

Nauczycielki

 

Nauczycielki

 

Luty

 

 

Przez cały rok

 

Grudzień

 

 

 

 

 Dni otwarte dla dzieci nowo przyjętych i środowiska

1. Zapoznanie z placówką, personelem, kolegami
2. Organizacja spotkań dla rodziców „ Jak przygotować dziecko do roli przedszkolaka”
3. Zabawy na salach zajęć i na placu zabaw

 

Nauczycielki

 

 

 

czerwiec

Rozmowy doraźne, kontakty indywidualne, konsultacje

1.Kontakty indywidualne rodziców z dyrektorem przedszkola i nauczycielami

2.Omówienie na podstawie prowadzonych obserwacji osiągnięć dzieci.

Dyrektor

nauczyciele

Na bieżąco

 

Październik

Maj

 Gazetka "Informacje dla rodziców" oraz strona internetowa przedszkola

1.Zamieszczanie informacji i komunikatów dla rodziców.

2. Prezentowanie aktualnych działań przedszkola.

3. Zamieszczanie aktów prawa wewnątrzprzedszkolnego.

4. Galeria przedszkola

Dyrektor

Nauczycielki

 

Na bieżąco

 

 Prace na rzecz placówki

1. Pomoc w organizacji uroczystości dla dzieci, wycieczek
2. Przygotowanie strojów dla dzieci na Bal Karnawałowy
3. Pomoc naprawie sprzętu przedszkolnego
4. Prace przy organizacji występów i różnych konkursów.

Nauczycielki

 

Na bieżąco

 


Ostatnia aktualizacja: 2016-10-08